Regulamin gry miejskiej

 

 Regulamin Gry Miejskiej

 

§1 Organizator

 1. Gra Miejska (nazywana dalej Grą) odbywa się w ramach projektu „Targówek, jaki pamiętam” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.
 2. Gra jest organizowana przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Obrony Pozostałości Warszawy „Kolejka Marecka” – zwanych dalej Organizatorem.

 

§2 Ogólne zasady Gry

 1. Gra Miejska odbywa się 24 listopada 2018 roku w godzinach 11.00 – 14.00
 2. Celem Gry jest uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez popularyzację wiedzy o wydarzeniach historycznych, miejscach pamięci oraz bohaterach lat 1918-2018.
 3. Udział w Grze jest bezpłatny.
 4. Udział w Grze biorą uczniowie szkół z dzielnicy Targówek, należący do klas, w których przeprowadzono jesienią 2018 r. spotkania z seniorami, odbywające się w ramach projektu „Targówek, jaki pamiętam”.
 5. Uczestnicy Gry zgłaszają się na punkty startowe, o których lokalizacji zostaną powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem szkoły, której są uczniami. Zgłoszenie się na punkt startu powinno nastąpić nie później, niż o godzinie 10.50 dnia 24 listopada 2018 r.
 6. Uczestnicy Gry pokonują zaplanowaną przez Organizatora trasę, co połączone jest z wykonywaniem zlecanych uczestnikom zadań.
 7. Uczestnicy biorą udział w Grze w zespołach składających się maksymalnie z pięciu osób. W składzie zespołu musi znajdować się przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
 8. Uczestnicy podczas udziału w Grze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. W odniesieniu do osób niepełnoletnich, odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 9. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora i osób z nim współpracujących za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe oraz naruszenia porządku publicznego, mające miejsce w trakcie Gry. Powyższe dotyczy także zdarzeń związanych z uczestnictwem w Grze, mających miejsce przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu.
 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół zasad niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika bądź zespołu w dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

 

 §3 Uczestnicy, zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest elektroniczne zgłoszenie zespołu przesłane na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska członków zespołu oraz informację o szkole, którą reprezentują członkowie zespołu. Potwierdzeniem zakwalifikowania zespołu do Gry będzie wiadomość zwrotna na adres, z którego wysłano zgłoszenie
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 24.00 dnia 22 listopada 2018 r.
 3. Liczba uczestników Gry jest ograniczona. W razie przekroczenia zakładanej liczby uczestników, nabór zostanie zamknięty. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Grze z powodu przekroczenia limitu miejsc, zostaną o tym przez Organizatora niezwłocznie poinformowane.

 

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego.
 2. Przez wzięcie udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 3. Przez wzięcie udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego i Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych  oraz w informacjach medialnych wizerunku, a także, w uzasadnionych przypadkach, imienia i nazwiska uczestnika.
 4. W związku z wymaganiami sprawozdawczymi wobec podmiotu finansującego, dane osobowe oraz wizerunki uczestników Gry będą wykorzystywane przez Organizatora dla celów dokumentacji realizacji projektu „Targówek, jaki pamiętam”.
 5. Wypełnione i podpisane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, uczestnicy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi nie później, niż w momencie zgłoszenia się zespołu na punkt startowy Gry.

 

 

§5 Szczególne zasady bezpieczeństwa

 1. Stan zdrowia uczestnika musi zapewniać mu możliwość udziału w Grze, w szczególności pozwalać na piesze pokonanie odległości około 4 kilometrów w czasie nieprzekraczającym 90 minut. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość oceny stanu zdrowia uczestnika ponosi uczestnik, zaś w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun uczestnika.
 2. Organizator nie wyrazi zgody na start uczestnika w razie podejrzenia, że znajduje się on pod wpływem alkoholu bądź podobnie działających środków.
 3. Podczas Gry zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających.
 4. Gra toczy się na terenie Cmentarza Bródnowskiego. Przygotowane przez Organizatora trasy prowadzą wyłącznie bezpiecznymi, szerokimi przejściami dzielącymi kwatery, nie wymagając od uczestników spacerów w wąskich alejkach pomiędzy rzędami grobów. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zakazuje uczestnikom wchodzenia w takie alejki – jest to dopuszczalne wyjątkowo, przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz jedynie na odległość nie przekraczającą 5 metrów od szerokiego przejścia oddzielającego kwatery.
 5. Organizator udostępni każdemu z zespołów plan cmentarza, informację o lokalizacji punktów kontrolnych i mety oraz numery telefonów, pod którymi w każdym momencie Gry możliwe będzie uzyskanie pomocy w sytuacjach jej wymagających.

 

§6  Zwycięzcy Gry

 1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później, niż do dnia 30 listopada 2018 r.
 2. Zwycięzcą zostanie ogłoszony zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przyznawanych za wykonane podczas Gry zadania. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów zdobędą taką samą liczbę punktów, kolejność miejsc zostanie określona na podstawie czasu przejścia trasy.
 3. Członkowie zespołów zajmujących I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną im przekazane do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 4. Wszyscy uczestnicy Gry otrzymają pamiątki uczestnictwa – w tym dyplomy – których przekazanie nastąpi nie później, niż przekazanie nagród dla zwycięzców.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy opublikowany został na stronach internetowych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – www.multibiblioteka.waw.pl oraz Stowarzyszenia Obrony Pozostałości Warszawy „Kolejka Marecka” – www.kolejkamarecka.org.pl.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający ma Organizator.
 3. Organizator uprawniony jest do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 4. W razie wystąpienia ważnych przyczyn, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu, przedłużenia  lub przerwania Gry.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Treść wprowadzonych zmian zostanie niezwłocznie przekazana uczestnikom Gry.
 6. Zgłoszenie się do udziału w Grze i udział w niej są równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego - Targówek nieoczekiwany 2018

Regulamin konkursu fotograficznego w ramach projektu „Targówek nieoczekiwany 2018”

 

1. W konkursie oceniane będą fotografie autorstwa uczestników programu „Targówek nieoczekiwany 2018” realizowanego przez stowarzyszenie Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy.

2. Zdjęcia konkursowe muszą zostać wykonane na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

3. Do udziału w konkursie kwalifikują się zarówno zdjęcia wykonane podczas prowadzonych przez nas w ramach programu spacerów, jak i w innych terminach.

4. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do przesłania maksymalnie dziesięciu zdjęć, wykonanych dowolnym urządzeniem rejestrującym obrazy nieruchome, w tym telefonem komórkowym.

5. Uczestnicy konkursu przesyłają zdjęcia w postaci cyfrowej, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Przesyłane prace powinny być plikami graficznymi w formacie jpg (jpeg). Nie możemy zagwarantować, że zdjęcie w innym formacie będzie mogło zostać poddane ocenie.

7. Rozmiar obrazu zdjęcia konkursowego nie może być mniejszy niż 1024x768 pikseli.

8. Prace o rażąco niskim poziomie technicznym nie będą podlegać ocenie.

9. Dopuszczamy do oceny konkursowej prace poddane przez autorów dowolnej obróbce programami graficznymi, z wyłączeniem fotomontażu i dodawania do zdjęcia elementów obcych (np. dorysowanych). Dopuszczalną techniką jest również kolaż (collage). Niedopuszczalne są jakiekolwiek ingerencje w dane EXIF przesyłanego zdjęcia, w razie stwierdzenia korekt lub usunięcia danych, zdjęcie nie będzie poddawane ocenie.

10. Autorzy najwyżej ocenionych prac konkursowych otrzymają nagrody.

11. Fotografie nagrodzone, jak również najciekawsze pozostałe prace konkursowe, będą publikowane na facebooku Stowarzyszenia pod adresem www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka, mogą też zostać zaprezentowane w gmachu Urzędu Dzielnicy Targówek. Prace publikowane w internecie i prezentowane w gmachu Urzędu, będą każdorazowo podpisane imieniem i nazwiskiem ich autora.

12. Przesyłka elektroniczna (e-mail) zawierająca prace konkursowe, oprócz zdjeć musi zawierać także dane autora prac: imię i nazwisko.

13. W przypadku, gdy autorem prac konkursowych jest osoba niepełnoletnia, odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu ponosi jej prawny opiekun, przesyłający w jej imieniu zdjęcia.

14. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba przesyłająca (lub autor zdjęć, wymieniony w przesyłce, zgodnie z punktem 12 niniejszego regulaminu) posiada pełnię praw autorskich do przesyłanych materiałów.

15. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu fotograficznego w ramach projektu „Targówek nieoczekiwany 2018”.

16. Ostatecznym terminem nadsyłania prac konkursowych jest 2 grudnia 2018 r. Zdjęcia nadesłane po upływie podanego terminu nie będą oceniane.

17. Przesłanie prac konkursowych oznacza zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu, ich zrozumienie i akceptację.

18. W razie braku zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, autorowi nadesłanych zdjeć konkursowych (lub w przypadku, gdy autorem jest osoba niepełnoletnia, jej prawnemu opiekunowi), przysługuje prawo do wycofania nadesłanych prac i rezygnacji z udziału w konkursie. Stosowne oświadczenie woli musi zostać przesłane z adresu e-mail, z którego poprzednio przesyłano prace. Ostatecznym terminem złożenia wyżej opisanego sprzeciwu jest 2 grudnia 2018 r. Sprzeciw przesłany z innej skrzynki pocztowej lub złożony w terminie późniejszym, nie będzie brany pod uwagę - w takim przypadku jakakolwiek odpowiedzialność organizatora konkursu jest wykluczona.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator, Stowarzyszenie Kolejka Marecka przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z założeniami realizowanych projektów, w związku z wymogami instytucji finansujących realizowane przez nas projekty. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gajkowicza 5/44, 03-562 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367377, NIP: 524 272 60 45, REGON: 142633152.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną zanonimizowane do czasu wymaganego przez instytucję finansującą projekt, w związku z realizacją którego zostały nam udostępnione. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kolejka Marecka narusza przepisy Rozporządzenia.

We wszelkich sprawach, w tym związanych z danymi osobowymi, można się z nami kontaktować listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie pozdrawiamy, Stowarzyszenie Kolejka Marecka Zachęcamy do śledzenia naszych działań: www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka/ - może znów uda nam się spotkać.