Z obiektywem w moje miasto - regulamin konkursu fotograficznego

Jednym z elementów tegorocznego projektu edukacyjnego „Z obiektywem w moje miasto” jest konkurs fotograficzny dla uczestników zajęć. Poniżej podajemy regulamin konkursu oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1.  W konkursie oceniane będą fotografie, których autorami są uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach projektu edukacyjnego „Z obiektywem w moje miasto” przez stowarzyszenie Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy.
 2. Oceniane będą zdjęcia wykonane podczas zajęć, jak również w innych terminach. O zakwalifikowaniu zdjęcia do oceny przez Komisję Konkursową decyduje jego zgodność z tematyką projektu.
 3. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do przesłania maksymalnie dziesięciu zdjęć, wykonanych dowolnym urządzeniem rejestrującym obrazy nieruchome, w tym telefonem komórkowym
 4. Uczestnicy konkursu przesyłają zdjęcia w postaci cyfrowej, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Przesyłane prace powinny być plikami graficznymi w formacie jpg (jpeg), rozmiar obrazu nie może być mniejszy niż 1000x800 pikseli. W razie niedotrzymania podanych warunków technicznych nie gwarantujemy, że zdjęcie będzie mogło być poddane ocenie.
 6. Dopuszczamy do oceny konkursowej prace poddane przez autorów dowolnej obróbce programami graficznymi, z wyłączeniem fotomontażu i dodawania do zdjęcia elementów obcych (np. dorysowanych). Dopuszczalną techniką jest również kolaż (collage). Niedopuszczalne są ingerencje w dane EXIF przesyłanego zdjęcia.
 7. Prace o rażąco niskim poziomie technicznym, jak również niezgodne z tematyką projektu, nie będą podlegać ocenie.
 8. Przesyłka elektroniczna (e-mail) zawierająca prace konkursowe, oprócz zdjęć musi zawierać także dane autora prac: imię i nazwisko, szkołę, klasę. W razie braku informacji o autorze, prace nie będą podlegać ocenie konkursowej.
 9. O wynikach konkursu, szkoły reprezentowane przez autorów wyróżnionych prac zostaną poinformowane nie później, niż do 10 września 2019 r. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody
 10. Fotografie nagrodzone, jak również najciekawsze pozostałe prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronach internetowych stowarzyszenia z podaniem imienia, nazwiska, szkoły i klasy reprezentowanych przez uczestnika. Możliwa jest też ich publikacja na innych nośnikach – np. płytach CD.
 11. Przesłanie prac konkursowych oznacza zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu i ich zrozumienie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jest również potwierdzeniem wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia na udział w konkursie i publikację prac konkursowych.
 12. Ostatecznym terminem nadsyłania prac konkursowych jest 31 lipca 2019 r. Zdjęcia nadesłane po upływie podanego terminu nie będą oceniane

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator, Stowarzyszenie Kolejka Marecka przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z założeniami realizowanych projektów, w związku z wymogami instytucji finansujących realizowane przez nas projekty.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gajkowicza 5/44, 03-562 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367377, NIP: 524-272-60-45, REGON: 142633152.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną zanonimizowane do czasu wymaganego przez instytucję finansującą projekt, w związku z realizacją którego zostały nam udostępnione.

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kolejka Marecka narusza przepisy Rozporządzenia.

We wszelkich sprawach, w tym związanych z danymi osobowymi, można się z nami kontaktować listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.